Detox, Scrubs & Wraps

DETOX, SCRUBS & WRAPS We offer a wide selection of Detox, Scrubs & Wraps

ELEMIS Thousand Flower Detox Wrap

ELEMIS Thousand Flower Detox Wrap


60 minutes | £65.00

See More
 ELEMIS Cellutox Aroma Spa Ocean Wrap

ELEMIS Cellutox Aroma Spa Ocean Wrap


60 minutes | £65.00

See More
 ELEMIS Targeted Toning Tightener

ELEMIS Targeted Toning Tightener


90 minutes | £85.00
30 minutes | £45.00

See More
ELEMIS Intensely Cleansing Salt Scrub

ELEMIS Intensely Cleansing Salt Scrub


30 minutes | £45.00

See More
CACI Electro Cellulite Massager (ECM)

CACI Electro Cellulite Massager (ECM)


30 minutes | £45.00

See More
Cryolipolysis (Fat Freezing)

Cryolipolysis (Fat Freezing)


To Book please call The Spa on 01438 313320

See More
Ultimate Bum Lift

Ultimate Bum Lift


75mins | £70.00

See More
Ultimate Thigh/Cellulite Reduction

Ultimate Thigh/Cellulite Reduction


75mins | £70.00

See More
Ultimate Tummy

Ultimate Tummy


75mins | £70.00

See More
Ultimate Torso

Ultimate Torso


75mins | £70.00

See More