Odyssey Spa

Odyssey Spa

Detox, Scrubs & Wraps

DETOX, SCRUBS & WRAPS We offer a wide selection of Detox, Scrubs & Wraps

ELEMIS Thousand Flower Detox Wrap

ELEMIS Thousand Flower Detox Wrap


60 minutes | £62.00

See More
 ELEMIS Cellutox Aroma Spa Ocean Wrap

ELEMIS Cellutox Aroma Spa Ocean Wrap


60 minutes | £62.00

See More
 ELEMIS Targeted Toning Tightener

ELEMIS Targeted Toning Tightener


90 minutes | £85.00
30 minutes | £40.00

See More
ELEMIS Body Nectar Nourishing Wrap

ELEMIS Body Nectar Nourishing Wrap


50 minutes | £57.00

See More
ELEMIS Intensely Cleansing Salt Scrub

ELEMIS Intensely Cleansing Salt Scrub


30 minutes | £41.00

See More
CACI Electro Cellulite Massager (ECM)

CACI Electro Cellulite Massager (ECM)


30 minutes | £40.00

See More
Pre-Natal Signature Ritual

Pre-Natal Signature Ritual


60 minutes | £62.00

See More